EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska

 

Nazwa Projektu :

,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Kuźnia Raciborska”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa V  Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie 5.2          Gospodarka odpadami

Poddziałanie 5.2.2  Gospodarka odpadami RIT

Beneficjent : Gmina Kuźnia Raciborska

Realizator : Gmina Kuźnia Raciborska

Wartość całkowita  projektu wynosi : 746 803 ,00 zł

Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne : 639 853,00

Dofinansowanie z UE w kwocie :       607 860, 35 zł

Wkład własny wynosi  :                        31 992,65, zł

 

Celem głównym projektu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kuźnia Raciborska . Bezpośrednim efektem danego przedsięwzięcia jest efekt ekologiczny czyli likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Kolejnym efektem podjętych działań jest minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością szkodliwego azbestu na danym terenie .Przyczyni się to do podniesienia jakości życia i komfortu zdrowia poprzez ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Podjęte działania mają także na celu zwiększyć świadomość i wrażliwość ekologiczną mieszkańców na temat zagrożeń spowodowanych azbestem.

 

{gallery}2022/azbest{/gallery}

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska