EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

UWAGA PRODUCENCI ROLNI OGŁOSZENIE

 

W wyniku przyjętej przez Radę Ministrów zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U, 2015 r. poz. 187 ze zm.) informuje się , że termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w  wyniku suszy w 2022 r. za pośrednictwem elektronicznej aplikacji suszowej, został wydłużony do 31 października 2022 r.

Wprowadzono również możliwość ubiegania się przez producentów rolnych, w których gospodarstwach oszacowano szkody spowodowane tegorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, o pomoc finansową dla rodziny narażonej na utratę płynności finansowej spowodowanej szkodami, jakie w 2022 r. poniosły gospodarstwa rolne w wyniku: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomoc udzielona będzie w wysokości:

1) 10.000 zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,

2) 5.000 zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji, na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022r.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

1) kopię protokołu oszacowania szkód, lub

 

2) uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruku protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska