EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA KUŹNIA RACIBORSKA

Nazwa projektu:

„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA KUŹNIA RACIBORSKA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy.

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska

Realizator projektu: Gmina Kuźnia Raciborska

Wartość całkowita projektu wynosi: 41 460,08 zł

Wartość dofinansowania z UE : 35 241,06 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego : 2 073,01 zł

Wkład własny : 4 146,01 zł

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polski od dnia  24 lutego 2022 r., uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska/powiat raciborski/województwo śląskie dla których gmina Kuźnia Raciborska jest organem prowadzącym, poprzez doposażenie pracowni, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT z którego będą korzystać uczniowie z Ukrainy.

Okres realizacji projektu to 31.12.2022 r.

Scroll to Top