EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza rekrutację dla radnych do Sejmiku Młodzieżowego. Rekrutacja rozpoczyna się 7 lutego i trwa do 9 marca 2022 r. do godziny 14.00, z kolei zgłoszenia do komisji wyborczej przyjmowane są do 28 lutego br. Wybory zostaną przeprowadzone 14 marca 2022 r., zaś ogłoszenie listy nowo wybranych radnych nastąpi do 25 marca 2022 r.

Kadencja radnych potrwa dwa lata, zaś kandydatem na radnego może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.       W dniu wyboru ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat.

2.       Zamieszkuje na terenie województwa śląskiego.

3.       Działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu przepisów ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, młodzieżowych radach powiatów lub radach gmin (miast).

4.       Wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w sejmiku, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny.

5.       Wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd oraz upublicznienia informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny.     

Zgłoszenia kandydatów, ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, przyjmowane będą wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych dla kandydatów ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego (dla każdego z kandydatów osobno), do których powinno być dołączone potwierdzenie o działalności kandydata.

 

Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Nie otwierać – Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego” składać należy w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pokój nr 164) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (decyduje data wpływu do Urzędu). Nie dopuszcza się składania dokumentów w postaci elektronicznej.

Wybory przeprowadzi komisja wyborcza powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Złożone kopie dokumentów na wniosek kandydatów zwraca się w ciągu 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Nieodebrane dokumenty w powyższym terminie zostają komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji w sprawach zgłaszania kandydatów na radnych i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego udzielają pracownicy Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (tel. 32 77 40 712, e-mail: mlodzi@slaskie.pl).

 

formularz zgłoszeniowy kandydata ubiegającego się o mandat radnego MSWŚ 2022

 

formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka komisji wyborczej w wyborach do MSWŚ 2022

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska