EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
ul. Słowackiego 6
47-420 Kuźnia Raciborska
NIP 639-000-38-24; REGON: 271140998

KONTO BANKOWE:
ING Bank Śląski S.A.
O/Kuźnia Raciborska
Numer konta: 53 1050 1344 1000 0022 9374 6505

Dyrektor – Wilhelm Rzechonek

Czas pracy zakładu: poniedziałek – piątek, w godz. 7:00 – 15:00

Dyrektor ZGKiM przyjmuje w ramach skarg i wniosków w godzinach pracy po wcześniejszym ustalenia terminu.


INFORMACJE OGÓLNE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powołany jest do prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji zadań własnych Gminy wynikających ze Statutu Zakładu.

Działalność gospodarcza prowadzona jest w formie Samorządowego Zakładu Budżetowego.

Pełna nazwa zakładu brzmi: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

Terytorialny zasięg działania Zakładu obejmuje obszar Gminy Miasta Kuźnia Raciborska.

STAN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU

System sprawowania obowiązków komunalnych i mieszkaniowych w stosunku do środowiska miasta Kuźnia Raciborska powstał w latach 60-tych. Wykonywany był różnymi sposobami organizacyjnymi i w różnym stopniu (bardziej lub mniej) skutecznie. Liczne próby reorganizacyjne wywołały określone skutki i miały wpływ na dzisiejszy obraz Zakładu.

W obecnym kształcie istnieje od 1 stycznia 1992 r. jako zakład budżetowy z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z tego tytułu.

Zakład wykonuje zadania i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla samorządowych zakładów budżetowych.

Zgodnie ze Statutem Zakład ma obowiązek prowadzenia działalności w zakresie:

– gospodarowania zasobem mieszkaniowym,

– gospodarowania lokalami użytkowymi,

– prowadzenia spraw wspólnot mieszkaniowych,

– utrzymywania, budowy i remontów gminnych dróg, ulic, placów i chodników,

– utrzymywania czystości i porządku,

– usuwania nieczystości stałych i płynnych,

– zakładanie oraz utrzymywania zieleni i zadrzewień,

– utrzymywania targowiska,

– świadczenia usług remontowych.

Zakład zatrudnia ogółem 42 pracowników, tj. 40,125 etatu, w tym 15 etatów pracowników umysłowych.
Wartość majątku zarządzanego przez zakład wynosi 3 372 154,23 PLN podstawowego funduszu (dane na dzień 31.12.2017 r.).

Na powyższe składają się budynki, urządzenia techniczne, maszyny, pojazdy specjalistyczne, środki transportu i inne środki obrotowe, zapasy magazynowe, przedmioty nietrwałe w użytkowaniu, należności.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Substancja zasobów lokalowych administrowanych przez zakład wynosi:

67 budynków o powierzchni użytkowej 47 128 m2, co stanowi 1066 mieszkań, ponadto administruje lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 1 800 m2.

Wartym zainteresowania wydaje się fakt, iż w zarządzanych zasobach istnieje 522 właścicieli prywatnych, którzy łącznie posiadają 23 510 m2 powierzchni użytkowej.

Wiek budynków waha się w granicach od 20 lat do ponad 100 lat. Udział procentowy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Gr. I – budynki, konstrukcje trwałe, budowane po 1959 r. stanowi 38% budynków ogółem

Gr. II – budynki, konstrukcje trwałe, budowane w okresie od 1950r. do 1959 r. stanowi 24% budynków ogółem

Gr. III – budynki stare o konstrukcji mieszanej – ściany murowane, stropy drewniane stanowi 38% budynków ogółem

Jak z powyższego zestawienia wynika 62% budynków zostało wybudowanych po latach 50-tych, niemniej ich stan techniczny nie przedstawia się najlepiej. Stosowanie metod budownictwa oszczędnościowego dało mieszkania o bardzo niskim standardzie.

Źródłem finansowania gospodarki zasobami lokalowymi generalnie są dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy, z czynszów oraz wynagrodzenie zarządcy nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych. Wielkości tych wpływów na przestrzeni ostatnich lat kształtowały się różnie, jednak należy podkreślić, że wpływy te nie pozwalają na zaspokojenie potrzeb remontowych (zgodnie ze wskaźnikiem przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszanym przez Marszałka Województwa Śląskiego wysokość czynszu powinna wynosić 9,14 PLN/m2)

GOSPODARKA KOMUNALNA

Gospodarka komunalna to przede wszystkim utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych, zimowe utrzymanie dróg, chodników i obiektów gminnych, wywóz nieczystości płynnych oraz inne prace zlecone przez Gminę.

 

Źródłem finansowania gospodarki komunalnej są dotacje przedmiotowe, a prace wykonywane są przez pracowników tut. Zakładu oraz osoby skierowane przez sąd do wykonywania prac społecznych.

Do realizacji w/w zadań m.in. wykorzystywany jest następujący sprzęt:

1. Wóz asenizacyjny Jelcz 325 SK, rok produkcji 1983 r.

2. Mini ciągnik ELPOL K1, rok produkcji 1997 r.

3. Ciągnik Ursus C360, rok produkcji 1967 r.

4. Ciągnik Ursus C360, rok produkcji 1976 r.

5. Ciągnik Ursus C360P, rok produkcji 1986 r.

6. Przyczepy D35M, rok produkcji 1971 r.

7. Multikar 25, rok produkcji 1983 r.

8. Polonez Truck, rok produkcji 1997 r.

9. Ciągnik rolniczy ZEFIR 85K, rok produkcji 2010 r.

10. Przyczepa rolnicza T7101 firmy Metalfach, rok produkcji 2010 r.

11. Samochód dostawczy Volkswagen Transporter, rok produkcji 2001 r.

12. Kosiarka RIDER Husqvarna RC 320 TS AWD wraz z osprzętem, rok produkcji 2018 r.

 

Kontakt:


Dyrektor, Sekretariat, Kadry

tel/fax: 32 419 13 26

e-mail: zgkimkuznia@wp.pl


Dział Eksploatacyjno –Administracyjny

tel. 32 419 13 46


Dział Remontowo – Usługowy

tel. 32 419 13 68, 32 419 14 72


Dział Finansowo – Księgowy, Kasa

tel. 32 419 13 10

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska