EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Czystość i porządek w Gminie

 

Kuźnia Raciborska, dn. 25.06.2015 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska.

 

Przypominam  wszystkim mieszkańcom gminy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach     (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), oraz  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska ( Uchwała Nr XXVII/302/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 marca 2013 r.), każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na której zamieszkuje zobowiązany jest do:

  • przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub gdy nie jest to możliwe, wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, w których będą gromadzone,
  • usuwania nieczystości ciekłych z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ z przepełnionego zbiornika – szamba i wykluczający zanieczyszczenie gleby, wód podziemnych i powierzchniowych – nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy,
  • właściciele lub użytkownicy nieruchomości korzystający z usług opróżniania szamba obowiązani są do udokumentowania korzystania z w/w usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi osobom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie.

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości, którzy nie stosują się do wyżej wymienionych obowiązków podlegają  karze grzywny, zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu w sprawach o wykroczenia.

Jednocześnie informuję, że nie jest moją  intencją  nękanie Pana/i karami, z tego też powodu pismo to jest przypomnieniem o obowiązku, który ciąży na nas wszystkich i formą uprzedzenia o konsekwencjach, które niestety będą miały miejsce, w razie niezastosowania się do obowiązującego prawa. Proszę zatem o potraktowanie sprawy bardzo poważnie.

 Jeżeli chcemy mieszkać w czystym środowisku to musimy zadbać o jego ochronę !

   

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

                                                                                     ( – ) Paweł Macha 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska