EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Deratyzacja

Szanowni Państwo, 

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska w związku z § 25 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/383/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 3454), uprzejmie przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, zarządcom i administratorom nieruchomości, położonych na następujących obszarach:

1)       zabudowanych budynkami wielorodzinnymi,

2)        zabudowanych obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także pozostałymi, służącymi użyteczności publicznej,

o obowiązku przeprowadzenia w terminie do dnia 30 października deratyzacji.

Realizacja obowiązku deratyzacji dotyczy w szczególności miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.

Miejsca wyłożenia trutki winny być oznaczone napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia trutki, należy uniemożliwić dostęp zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których ją wyłożono, oraz zabezpieczyć je przed dostępem zwierząt domowych i ptactwa.

Nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Zgodnie z art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 618 ze zm.) „kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany”.

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska