EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dofinansowanie Projektu w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020

Nazwa projektu:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska, część północno-wschodnia, część centralno-zachodnia wraz z ul. Piaskową”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów” Działanie 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałanie 5.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa – RIT”

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska

Beneficjent końcowy i realizator projektu: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej

Wartość projektu: 17.049.843,31 PLN

Wartość dofinansowania: 6.070.000,00 PLN

Projekt polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 16,624 km; 15 sieciowych przepompowni ścieków oraz 7 przepompowni przydomowych. Jest realizowany w północno-wschodniej, centralno – zachodniej części miejscowości Kuźnia Raciborska oraz na ul. Piaskowej. Po zrealizowaniu projektu do nowo wybudowanej sieci, zostanie przyłączonych 291 posesji.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotycząca ścieków komunalnych.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie.

Scroll to Top