EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dotacja na kotły- Dodatkowy nabór – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kuźnia Raciborska- etap I: rok 2021

Dotacja na kotły- Dodatkowy nabór – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kuźnia Raciborska- etap I: rok 2021

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska

W dniach od 17 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. (włącznie) będzie przeprowadzony dodatkowy nabór wniosków o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska- etap I: rok 2021”, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców. O wpływie wniosku decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu urzędu.

Dodatkowy nabór obejmuje 22 modernizacje. W przypadku złożenia większej ilości wniosków, decyduje data wpływu wniosku.

Termin wykonania modernizacji z dodatkowego naboru nie może przekroczyć 15 czerwca 2022 r.

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Pobierz w wersji doc >>>

Pobierz w wersji pdf >>>

Wnioski wraz z załącznikami można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro) oraz na parterze.

Do wniosku należy dołączyć:

1)     oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością (pobierz pdf>>>pobierz doc>>>),

2)      wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin),

3)     zdjęcie likwidowanego źródła,

4)     pisemną informację administratora sieci gazowej o braku możliwości lub warunków przyłączenia do sieci, dla miejscowości, w których już istnieje sieć gazowa.

W przypadku współwłasności, wniosek składają wszyscy współwłaściciele. Właściciel lub współwłaściciele mogą działać przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa tutaj (pobierz pdf>>>pobierz doc>>>)

Wnioski można składać osobiście w tutejszym Urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska z dopiskiem „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

 

Ważne informacje:

Składając wniosek należy spełnić poniższe kryteria:

·         Brak zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Kuźnia Raciborska.

·         Budynek oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przed datą złożenia niniejszego wniosku.

·         Posiadanie tytułu prawnego do Budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Kuźnia Raciborska, zgodnie z oświadczeniem.

·         W Budynku zainstalowane jest Stare źródło ciepła – niskosprawny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe (po zakwalifikowaniu do Programu, Stare źródło ciepła trzeba będzie zlikwidować/zezłomować i przedstawić dokument wystawiony przez przedsiębiorcę prowadzącego skup złomu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów).

·         Nowe źródło ciepła będzie jedynym istniejącym źródłem ciepła Budynku przez okres 5 lat.

 

Dodatkowe informacje:

·         Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych (np. termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan-butan, pieców kuchennych).

·         Mieszkaniec dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego kotła oraz Wykonawcy  (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie – pobierz>>>).

·         Dotacja, o której mowa w Regulaminie, może zostać przeznaczona na realizację inwestycji związanej z modernizacją systemu grzewczego polegającej na likwidacji niskosprawnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej (według normy PN EN303-5:2012), i jego zastąpieniu:

1)     kotłem opalanym paliwem stałym (węglem) z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz wymogi ekoprojektu;

2)     kotłem opalanym biomasą, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz wymogi ekoprojektu;

3)     kotłem gazowym kondensacyjnym;

4)     kotłem LPG;

5)     kotłem olejowym;

6)     pompą ciepła.

·        Wielkość dotacji wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3.000 zł na budynek w okresie 5 lat.

·         Jeżeli w Budynku Inwestora, w którym zostanie przeprowadzona Modernizacja, prowadzona jest przez niego działalność gospodarcza (do 30% powierzchni) rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, to wysokość dotacji zostanie pomniejszona proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 30% powierzchni użytkowej, to dofinansowanie zostanie pomniejszone o 30%.

 

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 419-14-17, wew.107, 131.

 

 

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska