EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dotacja na kotły


03.01.2022

Dotacja na kotły- Dodatkowy nabór – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kuźnia Raciborska- etap I: rok 2021

15.09.2021

Zawarcie umowy na dotację z Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)

W dniu 14 września 2021 r. zostało wydane Zarządzenie nr B.0050.285.2021 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie określenia wzoru umowy trójstronnej.

Wzór umowy – pobierz >>>

Załącznikiem do umowy trójstronnej jest kosztorys ofertowy, który w części I powinien zostać wypełniony przez Inwestora i wybranego Wykonawcę. Po wizycie i oględzinach kotłowni oraz instalacji c.o. przez wybranego Wykonawcę oraz po wypełnieniu formularza, prosimy o jego dostarczenie do pokoju nr 16 (II piętro) w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub przesłanie skanu na adres e-mail:   nikol.kawalec@umkuznia.pl

Kosztorys ofertowy – pobierz >>>

Jednocześnie Wykonawca do 7 dni przed zawarciem umowy musi złożyć w Urzędzie wymagane dokumenty:
–    Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
–    Dane teleadresowe, zaświadczenie o prowadzeniu rachunku, dane osobiste do podpisania umowy;
–    Oświadczenie o zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu Programu, terminowego wywiązania się z prac oraz udzielania
pomocy merytorycznej i technicznej Inwestorowi;
–    Dokumentacja potwierdzająca przygotowanie zawodowe do realizacji robót;
–    Wykaz wykonanych modernizacji w ramach PONE lub prywatnych zleceń (opcjonalnie);
–   Autoryzacje Producentów, których urządzenia zostaną zakwalifikowane do udziału
w PONE (oświadczenie producenta kotłów, że firma jest autoryzowanym instalatorem, ukończyła szkolenie w zakresie budowy,
rozruchu i montażu kotłów);
–    Proponowany wykaz kotłów zgłoszonych do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata
2021-2023”, spełniających wymagania Regulaminu;
–    Dokumentacja techniczno-ruchowa potwierdzająca spełnienie wymagań Regulaminu;
–    Deklaracja o zabezpieczeniu przed niedozwolonym spalaniem odpadów;
–    Zaświadczenie o zabezpieczeniu przed możliwością cofnięcia się płomienia do podajnika paliwa;
–    Wzór karty gwarancyjnej potwierdzającej, co najmniej 60 miesięczną gwarancję na montowane urządzenie;

Na podstawie informacji zawartych w kosztorysie zostanie przygotowana umowa trójstronna na dotację zadania pod nazwą: „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2023”.
Proszę o zapoznanie się Wykonawcy i Inwestora z warunkami regulaminu i umowy.

Regulamin – pobierz >>>

————————————————————————————————–

02.07.2021 r.

Dotacja na kotły – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kuźnia Raciborska

————————————————————————————————–

02.06.2021

Dofinansowanie do wymiany kotłów PONE- wymagana pisemna informacja z PSG w przypadku wyboru kotła na węgiel lub biomasę dla miejscowości, w których istnieje sieć gazowa !!!

W związku z przygotowaniem Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2023”, informujemy iż w przypadku wyboru kotłów na paliwo stałe w tym węgiel i biomasę z automatycznym załadunkiem paliwa, które spełniają określone wymagania jakościowe, w miejscowościach, w których już istnieje sieć gazowa,
do wniosku będzie należało dołączyć:
– kserokopię pisemnej informacji administratora sieci gazowej, z której wynika brak możliwości podłączenia lub brak ustalenia warunków przyłączenia do sieci gazowej,

Czas oczekiwania na odpowiedź od Polskiej Spółki Gazownictwa to 30 dni.
Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej oraz wniosek o określenie warunków przyłączenia można pobrać ze strony internetowej:
https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej
Tam też znajduje się  Przykład wypełnionego wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku konieczności budowy nowego przyłącza gazowego.
Wszelkie informacje dotyczące możliwości i warunków podłączenia do sieci gazowej dostępne są pod numerem telefonu:
Oddziału Zakład Gazowniczy w Zabrzu tel. 32 398 50 00.

Wnioski można wysyłać w wersji papierowej na adres:
Placówka Gazownicza w Raciborzu
ul. Piaskowa 6, 47-400 Racibórz LUB Skorzystać z Portalu przyłączeniowego na stronie internetowej:
https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage


6.09.2018

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

W załączeniu prezentujemy listę rezerwową wniosków o włączenie do Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska.

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW

———————————————————————————————————————————————————

20.07.2018

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

W załączeniu prezentujemy listę wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska.

Lista osób zakwalifikowanych lub/i niezakwalifikowanych do udziału w Programie, które złożyły wnioski w ramach II naboru – na listę rezerwową, zostanie ogłoszona po upływie terminów wyznaczonych do uzupełnienia braków formalnych.

LISTA WNIOSKÓW

———————————————————————————————————————————–

5.07.2018

LISTA WYKONAWCÓW UPRAWNIONYCH DO WYMIANY KOTŁÓW – aktualizacja

Lista wykonawców w ramach programu PONE >>>

———————————————————————————————————————————————————–

15.05.2018 r.

Uwaga !

DODATKOWY TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJE NA KOTŁY – NA LISTĘ REZERWOWĄ

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

Na majowej sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej zostanie podjęta uchwała w sprawie ogłoszenia dodatkowego terminu naboru wniosków na listę rezerwową o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”.

Planowany termin dodatkowego naboru: 18 – 22 czerwiec 2018 r.


2018-03-21

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA!

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,
W dniach od 16 do 27 kwietnia 2018 r., będzie przeprowadzony nabór wniosków o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska – etap II, 2018 rok”, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców. (Uchwała Nr XLI/364/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków na realizację zadania w 2018 roku z zakresu ochrony powietrza, polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych, realizowanego w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, oraz określenia ilości modernizacji – pobierz>>>).

Jednocześnie zawiadamiamy, że:
1) w bieżącym roku obowiązują wzory dokumentów (wniosek, oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością, pełnomocnictwo) udostępnione w 2017 r.. (poniżej). Druki te można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro),
2) regulamin dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy
Kuźnia Raciborska” (zamieszczony poniżej) nadal obowiązuje.


28.02.2018 r.

Dotacje na kotły – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE Etap II) w Kuźni Raciborskiej

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

Na marcowej sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej zostanie podjęta uchwała w sprawie ogłoszenie terminu naboru wniosków o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska” – etap II, rok 2018, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców. Warunki udzielenia dotacji nie ulegną zmianie. Druki wniosków wraz z pozostałymi wzorami wymaganych dokumentów, zostaną udostępnione po podjęciu przedmiotowej uchwały.


24.07.2017

LISTA WYKONAWCÓW UPRAWNIONYCH DO WYMIANY KOTŁÓW/UMOWA TRÓJSTRONNA

Szanowni Mieszkańcy,

Poniżej umieszczamy Listę Wykonawców zakwalifikowanych do Programu PONE (firmy uprawnione do wymiany kotłów). Lista będzie na bieżąco aktualizowana, w ramach dostarczania przez pozostałych Wykonawców dokumentacji aplikacyjnej.

Lista Wykonawców – pobierz

Ponadto w dniu 11 lipca 2017 r. zostało wydane Zarządzenie nr B.0050.169.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie określenia wzoru umowy trójstronnej.

Wzór umowy – pobierz

Załącznikiem do umowy trójstronnej jest formularz ofertowy, który w części I powinien zostać wypełniony przez Inwestora i wybranego Wykonawcę. Po wizycie i oględzinach kotłowni oraz instalacji c.o. przez wybranego Wykonawcę oraz po wypełnieniu formularza, prosimy o jego dostarczenie do pokoju nr 16 (II piętro) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub przesłanie skanu na adres e-mail:  sylwia.tesarczyk@umkuznia.pl

Na podstawie informacji zawartych w formularzu zostanie przygotowana umowa trójstronna na dotację zadania pod nazwą: „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska – etap I: rok 2017

Lista wykonawców w ramach programu PONE >>>

Wzór umowy trójstronnej >>>


Dotacje na kotły – Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) w Kuźni Raciborskiej

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska,

W dniach od 8 czerwca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. będzie przeprowadzony nabór wniosków o dotację w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”, którego celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców.

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Pobierz w wersji pdf >>>

Pobierz w wersji doc >>>

Wnioski wraz z załącznikami można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro) oraz w pokoju nr 3 (parter).

Do wniosku należy dołączyć:

1)      oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością (pobierz pdf>>>, pobierz doc>>>),

2)      wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin),

3)      zdjęcie likwidowanego źródła.

W przypadku współwłasności, wniosek składają wszyscy współwłaściciele. Właściciel lub współwłaściciele mogą działać przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa tutaj (pobierz pdf>>>, pobierz doc>>>)

Wnioski można składać osobiście w tutejszym Urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska z dopiskiem „Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska”

Ważne informacje:

Składając wniosek należy spełnić poniższe kryteria:

   • Brak zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Kuźnia Raciborska.

   • Budynek oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przed datą złożenia niniejszego wniosku.

   • Posiadanie tytułu prawnego do Budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Kuźnia Raciborska, zgodnie z oświadczeniem.

   • W Budynku zainstalowane jest Stare źródło ciepła – niskosprawny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe (po zakwalifikowaniu do Programu, Stare źródło ciepła trzeba będzie zlikwidować/zezłomować i przedstawić dokument wystawiony przez przedsiębiorcę prowadzącego skup złomu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów).

   • Nowe źródło ciepła będzie jedynym istniejącym źródłem ciepła Budynku przez okres 5 lat.

  Dodatkowe informacje:

    • Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych (np. termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan-butan, pieców kuchennych).

    • Mieszkaniec dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego kotła  (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie – pobierz>>>). Wybór Wykonawcy następuje z listy Wykonawców opublikowanej na stronie Urzędu (lista zostanie opublikowana w późniejszym terminie).

    • Dotacja, o której mowa w Regulaminie, może zostać przeznaczona na realizację inwestycji związanej z modernizacją systemu grzewczego polegającej na likwidacji niskosprawnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej (według normy PN EN303-5:2012), i jego zastąpieniu:

   1)      kotłem opalanym paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów
   zawartych w normie PN EN303-5:2012;

   2)      kotłem opalanym biomasą, spełniającym wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012;

   3)      kotłem LPG;

   4)      kotłem olejowym.

     • Wielkość dotacji wynosić będzie 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6.000 zł na budynek w okresie 5 lat.

     • Jeżeli w budynku prowadzona jest przez mieszkańca działalność gospodarcza, udzielenie dotacji nastąpi pod warunkiem zapewnienia odrębnego źródła ciepła dla części Budynku związanej z działalnością gospodarczą. Zapewnienie wymaga złożenia przez Inwestora pisemnego oświadczenia.

    Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 419 14 17, wew.129, 131 oraz w terminie od 1 czerwca 2017 r. wew. 107.

    Scroll to Top

    Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska