EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie na przekształcenie terenu poprzemysłowego

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego. Całość inwestycji to koszt 1 024 780,75 zł. dofinansowanie z budżetu UE to 838 815,71 zł. Inwestycja zakłada rewitalizację terenu po byłym tartaku w Kuźni Raciborskiej na obszarze 1. 8505 ha, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wykonanie oświetlania terenu, budowę drogi wewnętrznej o szerokości 4 metrów i długości 385 metrów. W wyniku realizacji projektu nastąpi kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego, co przyczyni się do nadania nowych funkcji gospodarczych obszaru oraz ulepszy warunki dla rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Zmodernizowany teren zostanie sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego w celu tworzenia nowych zakładów i miejsc pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy jest głównym celem projektu.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top