EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacja dotycząca wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023 oraz zasadach zgłaszania kandydatów

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, w Sądzie Rejonowym w Raciborzu i Sądzie Rejonowym w Rybniku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwróciła się do Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
– do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach 1 ławnika,
– do orzekania w Sądzie Rejonowym w Raciborzu 25 ławników,
– do orzekania w Sądzie Rejonowym w Rybniku w sprawach z zakresu prawa pracy 1 ławnika.
Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu  kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693) informuje, iż nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.
 Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej po terminie, tj. po 30 czerwca 2019 roku, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

ŁAWNIKIEM może być wybrany kto spełnia następujące warunki:
1.    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.    jest nieskazitelnego charakteru,
3.    ukończył 30 lat,
4.    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5.    nie przekroczył 70 lat,
6.    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7.    posiada co najmniej wykształcenie średnie,
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI nie mogą być:
1.    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
2.    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania na drogę postępowania sądowego,
3.    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4.    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5.    radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6.    duchowni,
7.    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8.    funkcjonariusze Służby Więziennej,
9.    radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:
Kandydaci na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1.    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4.    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5.    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty, o których mowa w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

ZGŁOSZENIE PRZEZ STOWARZYSZENIE, ORGANIZACJĘ SPOŁECZNĄ LUB ZAWODOWĄ (REJESTROWĄ):
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inna organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).

ZGŁOSZENIE PRZEZ OBYWATELI:
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA:
Opłaty za badanie lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata – ponosi kandydat na ławnika. Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji  z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4 (pokój nr 4) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA” – w godzinach pracy urzędu, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 324191488, 324191417w.115. Wszystkie potrzebne do zgłoszenia druki są również dostępne w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

DRUKI >>>

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska