EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Informacje dotyczące wycinki drzew obowiązujące od dnia 17 czerwca 2017 r.

Informacje dotyczące wycinki drzew obowiązujące od dnia 17 czerwca 2017 r.

Kiedy usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia?

Usunięcie drzewa lub krzewu nie wymaga uzyskania zezwolenia w przypadku gdy:

– powierzchnia usuwanych krzewów rosnących w skupisku nie przekracza 25 m2

– krzewy usuwane są z terenów pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzone pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,

– obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)      80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)      65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)      50 cm – w przypadku pozostałych gat. drzew

– drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (wówczas w stosunku do drzew obowiązuje ZGŁOSZENIE),

– drzewa lub krzewy usuwane są w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

– drzewa lub krzewy rosną na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

– drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

– prowadzona jest akcja ratownicza przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,

– drzewa lub krzewy stanowią złomy lub wywroty i są usuwane przez:

 a)  jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

 b)  inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Kiedy konieczne jest uzyskanie zezwolenia?

W pozostałych przypadkach (zarządcy dróg, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, przedsiębiorcy, osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości usuwający drzewa lub krzewy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej itp.) nadal istnieje konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

 

 

Kiedy należy zgłosić zamiar usunięcia drzewa?

W przypadku gdy drzewo rośnie na terenie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać ZGŁOSZENIA do urzędu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gat. drzew.

Co powinno zawierać zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa?

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko właściciela nieruchomości. (w przypadku kilku właścicieli powinny być dołączone zgody współwłaścicieli na usunięcie zgłaszanych drzew lub wszyscy właściciele nieruchomości powinni podpisać się na zgłoszeniu)

– oznaczenie nieruchomości

–  mapka lub rysunek określającą lokalizację drzewa

Przedstawiciel Burmistrza w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin.

Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin Burmistrz może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić jeżeli Burmistrz nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Burmistrz, przed upływem 14 dniowego terminu, może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Burmistrz uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Kiedy Burmistrz może wnieść sprzeciw?

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:

 1)  lokalizacji drzewa:

 a)  na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

 b)  na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 c)  na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5;

 2)  spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania za pomnik przyrody.

 

Kiedy Burmistrz wnosi sprzeciw ?

1)  jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

 2)  w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w ust. 9.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów

Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

 

Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:

1)  posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;

2)  nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

 

Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

 

Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

 

Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 i 3, różnicując je ze względu na:

 1)  rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;

 2)  obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

 

Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł.

Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.

 

 W przypadku gdy minister właściwy do spraw środowiska nie określi wysokości stawek opłat, do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki.

 

Kiedy Burmistrz nakłada administracyjną karę pieniężną?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

 usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

 usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

 zniszczenie drzewa lub krzewu;

uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;

usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu Burmistrza i bez zezwolenia,

usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem 14dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu.

 

Administracyjną karę pieniężną, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, a w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

 

 

Powyższe informacje dotyczą staniu prawnego na dzień 20.07.2017 r.


 

  

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska