EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Konkurs LGD – „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

 „Partnerstwo dla Rozwoju”

ogłasza

KONKURS nr 1/2016

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

na przedsięwzięcie 1.2.1

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020 (LSR)

 

 

1. Zakres tematyczny operacji dotyczy:

  • Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570z późn. zm.)

2. Termin składania wniosków: 07.11.2016r. – 22.11.2016r.

3. Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” ul. 1 Maja 8 B 
47-480 Pietrowice Wielkie

od poniedziałku w godz. 7.30 – 17.00

wtorek-czwartek w godz. 7.30-15.30

piątek w godz. 7.30-14.00

 

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwa dla Rozwoju”

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub 1 kopia i 1 oryginał).

                                                                                                                       

Wnioski należy składaćosobiście lub przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną      w miejscu i terminiewskazanym w ogłoszeniu.

4. Limit środków dostępnych w konkursie: 1.052.000 zł

5. Forma wsparcia:

Ø  Refundacja (zgodnie z Rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1)

6. Intensywność pomocy:

Ø  Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%

Ø  Pozostałe podmioty – 70%

 

7. Warunki udzielenia wsparcia:

Ø  Zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1

Ø  Operacja musi być zgodna z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju”, tzn. z przedsięwzięciem 1.1.1: Doposażenie, budowa i modernizacja obiektów i miejsc zapewniających poprawę bezpieczeństwa lokalnego mieszkańców,
  1.2.1: Budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej, przyrodniczej, publicznej, 1.2.2: Doposażenie w małą infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, jak i oznakowanie szlaków i ścieżek atrakcji turystycznych, historycznych i przyrodniczych;
celem szczegółowym 1.1: Rozwój i poprawa jakości ogólnodostępnej infrastruktury publicznej, 1.2: Tworzenie i modernizacja infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej; celem ogólnym 1: Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura publiczna gwarantem właściwego rozwoju społeczności lokalnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i poprawy atrakcyjności turystycznej.

Operacja musi realizować wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

 

Ø  Operacja musi uzyskać co najmniej 3 punkty maksymalnej liczby punktów zgodnie z Kartą oceny operacji konkursowych.

8. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

Ø  Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z wymaganymi załącznikami,

Ø  Upoważnienie do złożenia wniosku o przyznanie pomocy – jeżeli dotyczy.

 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku                 o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1.

   

9. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznaniu pomocy, Procedury oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych są dostępne na stronie www.grupadzialania.pl pod linkiem http://www.grupadzialania.pl/site/index/41.html, http://www.grupadzialania.pl/site/index/34/35/news/78.html oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji oraz Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju”, jest dostępna na stronie www.grupadzialania.pl pod linkiem http://www.grupadzialania.pl/site/index/41.html  oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

Informacje udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 32 4198075 wew.139

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska