EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Kontrola właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków

  Właściciele nieruchomości posiadając zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków podlegają kontroli realizacji obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z planem kontroli, na podstawie z art. 6 ust. 5a i ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz przedsiębiorców, którzy mogą świadczyć tego typu usługi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska dostępny jest pod adresem: https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/25504193.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska kontroluje  posiadanie umów oraz dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa powyżej.

        Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska właściciele nieruchomości nieskanalizowanych, które wyposażone są w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż 1 raz na pół roku, poprzez zlecenie usługi uprawnionemu podmiotowi, z którym podpisali umowę.

Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych, które wyposażone są w osadniki w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na nieczystości ciekłe, są zobowiązani do opróżniania osadników, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku, poprzez zlecenie usługi uprawnionemu podmiotowi, z którym podpisali umowę.

Brak umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków skutkuje zastosowaniem procedury opróżnienia zastępczego przy zastosowaniu górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

 

         Kontrole w imieniu Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska prowadzą pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Z każdej kontroli spisywany jest protokół.

Scroll to Top