EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Nabór wniosków w ramach tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż nabór wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej dotyczący:

 

a) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb),

b) dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc),

c) udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd),

d) udzielenia pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej  organizacji pozarządowej  w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o których mowa w art. 3 ust. 3  tej ustawy (art. 15zzda),

e) dofinansowania organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zze),

f) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla Kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15 zze2).

jest prowadzony w sposób ciągły do dnia 10.06.2021 r.

Uwaga!!!

 

Wnioski w ramach art. 15zzb, 15zzc, 15zze, 15zze2 mogą składać osoby, które w 2020 r. nie korzystały z ww. form wsparcia lub otrzymały wsparcie za okres krótszy niż 3 miesiące  (na okres uzupełniający do 3 miesięcy).

Wnioski w ramach art. 15zzd, 15 zzda mogą składać wyłącznie osoby spełniające warunki przyznania ww. pomocy, które wcześniej z niej nie korzystały.

Ponadto informujemy, iż nabór wniosków dot. dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4) w ramach tarczy 6.0 zgodnie z wykazem PKD jest prowadzony w sposób ciągły do dnia 31.01.2021 r.

Środki finansowe przeznaczone na finansowanie ww. form wsparcia nie są limitowane.

Szczegółowe informację dot. zasad przyznawania oraz składania wniosków znajdują się w zakładce Tarcza antykryzysowa: https://raciborz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Raciborzu

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top