EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Nowe świadczenie – dodatek energetyczny

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że od stycznia 2014 roku osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje nowe świadczenie – dodatek energetyczny.

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

  1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
  2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym (kopię umowy należy dołączyć do wniosku, oryginał przedłożyć do wglądu).
  3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r do 30 kwietnia 2014r będzie wynosić:

  1. 11,36 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
  2. 15,77 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
  3. 18,93 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej* należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, w pokoju nr 1. Druki wniosku są dostępne w urzędzie, pok. nr 1 lub pod linkiem

 

*Wydanie decyzji w sprawach dodatku energetycznego odlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego.

Osoby korzystające z pomocy społecznej z powodu ubóstwa są zwolnione z w.w opłaty pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia z MOPS (art. 7 ust. 5 Ustawy o opłacie skarbowej – Dz.U. 2006 nr 225 poz.1635).

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top