EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Obwieszczenie – 05.09.2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.),

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:                      ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid.: 528/9, 528/4, 43/3, 43/5, 43/2, 45/2, 45/1 (w części objętej decyzją) a.m.1 obręb Budziska przy ul. Szkolnej” zlokalizowanej na działkach nr 528/9, 528/4, 43/3, 43/5, 43/2, 45/2, 45/1 obręb Budziska przy ul. Szkolnej.

Informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. w dniach 05.09.2023r. do 13.09.2023r. strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają  możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, w pokoju nr 21 tel. 32 419-14-17 wew. 113 w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

BURMISTRZ

/-/inż. Paweł Macha

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska