EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Sprzedaż działek w Kuźni Raciborskiej

Gmina Kuźnia Raciborska sprzedaje wyjątkowe działki budowlane, urokliwie położone w samym centrum oazy zieleni Śląska – w Kuźni Raciborskiej.

Do sprzedaży obecnie przeznaczonych jest 7 z 35-ciu działek z zasobu Gminy leżących  w tym rejonie, o powierzchni od ok. 9 do 11 arów. Działki te leżą po prawej stronie ulicy Topolowej, prowadzi do nich nowo wybudowana oświetlona droga, w której została wbudowana sieć wodno-kanalizacyjna wraz z odgałęzieniami.

Działki sąsiadują z polami i zadrzewieniami, tereny zabudowane znajdują się po przeciwnej stronie ulicy Topolowej.

Działki te położone są w odległości:

 • 800 m od centrum miasteczka,
 • 400 m od żłobka.
 • 1,2 km od szkoły i przedszkoli
 • 1 km od stacji PKP

Wygodną komunikację z Górnośląską Aglomeracją zapewnia autostrada A4 położona w odległości 25 km.

Jeśli planujesz budowę domu, to lokalizacja w ustronnej i malowniczo położonej części Kuźni Raciborskiej może być spełnieniem marzeń o własnym „cichym kąciku”.

Gmina Kuźnia Raciborska pomoże Ci spełnić to marzenie.

W dniu 29 września przyjdź do nas na przetarg (po uprzednim wpłaceniu wadium), kup jedną z 7 działek i rozpocznij przekuwanie marzeń na plany do realizacji.

Kolejne działki będą sprzedawane sukcesywnie, w zależności od zainteresowania.

Szczegółowe informacje uzyskasz na stronie internetowej Gminy Kuźnia Raciborska lub dzwoniąc do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej tel. 32 4191454.

                                                                                                                                                                                                                                                    Kuźnia Raciborska 18.08.2023 r.

 

                                                                                                                                   OGŁOSZENIE

 

 

 1.             Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, na arkuszu mapy 3, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00059121/9, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:
 1. dz. nr 711/25 o pow.0,1112ha, {użytek RVI-0,0547ha, RV-0,0565ha}, cena 103.940,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.400,-zł
 2. dz. nr 711/24 o pow.0,0923ha, {użytek RVI-0,0858ha, RV-0,0065ha}, cena 90.780,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.100,-zł
 3. dz. nr 711/23 o pow.0,0937ha, {użytek RVI}, cena 92.250-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.250,-zł
 4. dz. nr 711/22 o pow.0,0952ha, {użytek RVI-0,0941ha, RV-0,0011ha}, cena 93.730,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.400,-zł
 5. dz. nr 711/21 o pow.0,0967 ha {użytek RV}, cena 95.210,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.550,-zł
 6. dz. nr 711/20 o pow.0,0981 ha {użytek RV}, cena 90.530,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.100,-zł
 7. dz. nr 711/26 o pow.0,1013 ha, {użytek RVI}, cena 93.480,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.350,-zł
 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Topolowej Etap I, zatwierdzonym uchwałą nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 września 2019 r., ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz.6140 działki nr 711/25, 711/24, 711/23, 711/22, 711/21 i 711/20 położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem  9MN zaś działka nr 711/26 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem 10MN.

Poszczególne działki mają kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu, są niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz drzewami. Teren poszczególnych działek jest nieogrodzony i nieuzbrojony. W nowo urządzonej drodze gminnej wbudowana została infrastruktura techniczna (sieć wod-kan) wraz z odgałęzieniami umożliwiającymi ich przyłączenie do sieci. Przy czym korzystanie z sieci kanalizacji będzie możliwe w perspektywie końca 2026 roku. Wykonane jest również oświetlenie uliczne.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, poza jednym, że w dziale III KW nr GL1R/00059121/9 „prawa, roszczenia i ograniczenia” istnieje wpis o odpłatnej służebności gruntowej na czas nieoznaczony polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 705/1, objętej niniejszą księgą wieczystą, pasem o szerokości 4m i długości 55m, biegnącym wzdłuż granicy tej działki z działką 705/2, zaznaczonym na wypisie i wyrysie z dnia 24 maja 2017 r., na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 708/3, objętej księgą wieczystą nr GL1R/00058171/7.Przeniesiono z księgi wieczystej o numerze GL1R/00058172/4.

 1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:
 1. Zabudowy nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem terenu, z zachowaniem terminów liczonych od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży:
 2. a)rozpoczęcie budowy w terminie do 36 miesięcy,
 3. b)zakończenie budowy w terminie do 72 miesięcy,

pod rygorem zapłaty kar umownych.

Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast za zakończenie budowy – datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

 1. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.
 2. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw, z zastrzeżeniem ust.4.
 3. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 3 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Gminy i złożenia wniosku w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30-dni od ustania przeszkód.
 4. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.
 5. W przypadku nabycia dwóch sąsiadujących ze sobą działek z jednoczesnym wpisem do jednej księgi wieczystej, zobowiązania nowonabywcy i ustalenia wynikające z pkt. od 1 do 5, wykonane do jednej z nabytych działek uważa się za spełnione.
 1. Gmina Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do pięciu lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.
 2. Przetarg odbędzie się 29 września 2023 r., siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, odpowiednio:
 1. Działka nr 711/25 o godzinie 8.45
 2. Działka nr 711/24 o godzinie 9.30
 3. Działka nr 711/23 o godzinie 10.15
 4. Działka nr 711/22 o godzinie 11.00
 5. Działka nr 711/21 o godzinie 11.45
 6. Działka nr 711/20 o godzinie 12.30
 7. Działka nr 711/26 o godzinie 13.15

 

 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 25.09.2023r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG, zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel. 0 32 419 14 54  i tel. 730 500 627.

                                                                                                                                                                                                                                             BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                     /-/ inż. Paweł Macha

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska