EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE – 28.07.2023 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, na działkach nr ewid.: 452, 480/12, 480/11  a.m.3 obręb Kuźnia Raciborska”,zlokalizowanej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Parkowej.

Informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. w dniach 28.07.2023r. do 07.08.2023r. strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają  możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, w pokoju nr 21 tel. 32 419-14-17  wew. 113 w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ inż. Paweł Macha

 

 

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska