EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Będzie studium wykonalności dla zbiornika Kotlarnia. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentu

Realizacja inwestycji budowy zbiornika Kotlarnia na rzece Bierawce nabiera tempa. W czwartek, 27 lipca br. Wody Polskie w Gliwicach zawarły umowę na opracowanie studium wykonalności dla tego przedsięwzięcia, ważnego z punktu widzenia gminy Kuźnia Raciborska i powiatu raciborskiego.

 

Dokument, który powstanie jeszcze w tym roku będzie zawierać m.in. charakterystykę projektu, analizę potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego, definicję celów projektu, analizę wykonalności, opis techniczny zadania, analizę finansową, w tym analizę trwałości finansowej, analizę kosztów i korzyści, ryzyka oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Najistotniejsza w przygotowanym opracowaniu będzie jednak analiza opcji, czyli przedstawienie wariantów dla zbiornika i rozwiązań inwestycyjnych, dedykowanych każdej z opcji.

Na podstawie tej wnikliwej analizy wybrany zostanie optymalny wariant, zgodnie z którym powstanie zbiornik. Dla preferowanego wariantu będą postępowały dalsze prace nad realizacją inwestycji. Opcje przygotowane przez wykonawcę studium Wody Polskie w Gliwicach przedstawią partnerom porozumienia, jakie w sprawie budowy zbiornika Kotlarnia zawarto w lutym bieżącego roku. W sprawie możliwego wariantu wypowiedzą się przedstawiciele spółki Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A., Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Gminy Bierawa, Miasta Kuźnia Raciborska oraz Miasta Rybnika.

 

Zbiornik powstanie na terenie górniczym kopalni „Kotlarnia”. Zostanie wybudowany w miejscu dawnego wyrobiska piasku, stanowiąc zarazem formę rekultywacji terenów pogórniczych. Głównym celem realizowanej inwestycji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez odciążenie zlewni rzeki Bierawki oraz wzrost retencji w czasie niedoborów wody. Z uwagi na tę właśnie bardzo ważną funkcję zbiornika, inwestycja w wyniku której powstanie rezerwuar została uwzględniona w projekcie Ustawy o rewitalizacji rzeki Odry.

 

– Umowa, którą dziś podpisujemy jest kolejnym krokiem w kierunku rozpoczęcia prac budowlanych i tym samym powstania zbiornika Kotlarnia. Opracowanie, które zleciliśmy będzie punktem wyjścia do dalszych prac, w tym późniejszego przygotowania dokumentacji przetargowej wyboru wykonawcy robót budowalnych – twierdzi Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i dodaje: – Zbiornik Kotlarnia powstanie jako wielofunkcyjny, mokry. Korzyści z jego funkcjonowania odniosą mieszkańcy, zyskując większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i przestrzeń rekreacyjną. Skorzysta jednak również ekosystem. Woda zgromadzona w zbiorniku wspomoże retencję, poprawią się warunki glebowe, co dodatnio wpłynie na drzewostan. Ponadto w czasie niżówek hydrologicznych, kiedy stan wody w korycie Bierawki będzie niski możliwe będzie zasilenie rzeki wodami zmagazynowanymi w zbiorniku.

 

Opracowanie studium wykonalności pozwoli na dokonanie aktualnej analizy możliwych do zastosowania wariantów realizacyjnych i określenie najkorzystniejszego pod względem ekonomicznym i technicznym wariantu realizacji zbiornika. Kosztem 220 170,00 zł (brutto) przygotowanie dokumentacji Wody Polskie w Gliwicach zleciły spółce Multiconsult Polska sp. z o.o. Okres realizacji umowy to 150 dni od dnia jej zawarcia.

 

Zgodnie z założeniami powierzchnia zbiornika Kotlarnia będzie wynosiła około 900 ha. Planowana pojemność to około 40 mln m3, a rezerwa powodziowa to 24 mln m3. Zadanie uwzględnione zostało m.in. w dokumentach strategicznych takich jak Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy, Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz wspomnianym powyżej projekcie Ustawy o rewitalizacja Odry. Obecnie jego koszt szacowany jest na ok 180 mln zł.

 

 

źródło: www.naszraciborz.pl 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska