EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie – 26.07.2023 r.

Kuźnia Raciborska 26.07.2023r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: położonej w Kuźni Raciborskiej na k.m.1 oznaczonej działką nr 159/13 o powierzchni 0,0102ha użytek Bi, zapisanej w KW GL1R/00026167/3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  obejmującym tereny centralne miasta Kuźnia Raciborska zatwierdzonym Uchwałą Nr: XLI/353/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20.04.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2006r.poz. 2280) nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolami 10 U – tereny zabudowy usługowej.

      Działka nr 159/13 ma kształt czworoboku zbliżony do trapezu, jest niezagospodarowana, ograniczona od strony zachodniej betonowym krawężnikiem.

            Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. W trakcie zawierania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogowa za cenę 3 050,00 zł netto, chyba że nabywca nieruchomości zapewni dostęp do drogi publicznej przez własne nieruchomości sąsiednie.

      Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 11 600,00 zł netto tj. 14 268,00 zł brutto.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi: 1 427,00- zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty , którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 23.08.2023 r.

      W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla przedsiębiorców  dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CEiDG, i zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul. Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

W tytule wadium należy wpisać numer działki, na które wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

      Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w pok. nr 15 tel. 32 4191454, kom. 730 500 627.

 

BURMISTRZ

/-/ inż. Paweł Macha

 

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska