EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Z DNIA 12.12.2023 ROKU.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2023.1094, ze zm.),

BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

  • Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej, na sesji w dniu 26 października 2023 r., uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska – uchwała Nr LXVII/517/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 października 2023 r. (opublikowana w Dz.Urz.Woj.Slask.2023.7902, z dnia 31 października 2023 r.);
  • do uchwalonego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ogłoszenia – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska, w wersji cyfrowej zostało dołączone:
  1. pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa,

(sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz.U.2023.1094, ze zm.),

  1. pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji  postanowień  dokumentu 

(sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz.U.2023.1094, ze zm.).

Z treścią uchwalonego przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 21 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, (link: https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/19018489).

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/rodo.

 

 

Z up. BURMISTRZA

/-/ mgr Wojciech Gdesz
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta Kuźnia Raciborska

Scroll to Top