EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Obwieszczenie dot. kopalni odkrywkowej na złożu Turze 1

Obwieszczenie

16‑04‑2019 09:41:13

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zwanej dalej „u.o.o.ś.” oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zwanej dalej „k.p.a.”,

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zawiadamia,

że na podstawie art. 77 ust 1 pkt 1 i 4 u.o.o.ś., w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego – piasku i żwiru ze złoża Turze 1” w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, o łącznej powierzchni wynoszącej 81,97 ha w tym, w Gminie Kuźnia Raciborska 56,10 ha oraz w Gminie Nędza 25,87 ha, na terenie nieruchomości gruntowych: […] oraz w związku z przedłożeniem przez inwestora ujednoliconego zaktualizowanego raportu wykonanego dla ww. przedsięwzięcia […] ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz […] do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Gliwicach o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

[…]

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokoły [sic] oraz elektronicznie na adres poczta@kuzniaraciborska.pl.

[…]

[ Pełna treść obwieszczenia ]

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska