EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Obwieszczenie kompostownia zakończenie postępowania 20.03.2023r.

GN.6733.1.2023                                                                   Kuźnia Raciborska 20.03.2023r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych i innych odpadów ulegających biodegradacji” zlokalizowanej na działkach nr: 129/7, 134/4, 138/15, 129/9 a.m.1 obręb Kuźnia Raciborska.

Informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. w dniach 20.03.2023r. do 27.03.2023r. strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają  możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, w pokoju nr 15 tel. 32 4191454 w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ inż. Paweł Macha

 

 

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UM oraz w BIP dnia: 20.03.2023r.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska