EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie rokowania 20.03.2023 r.

Kuźnia Raciborska, 14.03.2023r.

OGŁOSZENIE

I.                        Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości       
            zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej przy
            ul. Raciborskiej 28 w Turzu, na działce nr 782/2 o pow.0,0804ha, a.m5, zapisanej w
             KW GL1R/00037758/3.

Działka 782/2 a.m5 w Turzu położona jest na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. W studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska zatwierdzonym uchwałą nr XLII/327/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25.11.2021 r., działka ta jest położona na terenach RMM – obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem. Działka jest zabudowana budynkiem usługowym (dawne przedszkole). Budynek jest obiektem piętrowym, podpiwniczonym w części (kotłownia), wybudowanym w latach 30-tych ubiegłego wieku. Budynek rozbudowany w latach 60-tych i dostosowany do funkcji jaką pełnił (przedszkole). Budynek wymaga remontu. Powierzchnia użytkowa budynku 216m². Dostęp do drogi publicznej od ul. Raciborskiej. Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta jest ogrodzona.

II.                        Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00037758/3 wolne są od obciążeń i zobowiązań.

III.                        Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 2.09.2022 r., drugi przetarg      

             odbył się w dniu 9.01.2023 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym

IV.                        Cena wywoławcza 100.000,-zł brutto, zaliczka stanowiąca 10% ceny wywoławczej
             wynosi 10.000,-zł.

V.                        Rokowania odbędą się w dniu 25.04.2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim  
           w  Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, sala Urzędu Stanu Cywilnego.

Uczestnikami rokowań mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które złożą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do dnia 19.04.2023r., oraz wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
W przypadku małżonków do uczestnictwa w rokowaniach konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich, który okaże Komisji stosowne pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przed otwarciem rokowań uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

VI.                        Zaliczkę wpłacać należy do dnia 19.04.2023 r. na konto Gminy Kuźnia Raciborska

      ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik, Nr 521050134410000022 93737405.

Zgłoszenia złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Rokowania na zbycie nieruchomości zabudowanej na dz. nr 782/2 w Turzu, ul. Raciborska 28” powinno zawierać:

– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest   osoba prawna lub inny podmiot;

– datę sporządzenia zgłoszenia;

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach stanowiących przedmiot rokowań oraz o warunkach rokowań można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w pok. nr 14, lub pod numerem tel. 730 500 627 lub nr 32 419 14 54 do dnia 19.04.2023 r.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który w wyniku rokowań został ustalony nabywcą, zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, zaliczka ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom zaliczki będą zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia rokowań.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Tryb przeprowadzenia rokowań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 r., poz. 2213).

 

 

BURMISTRZ

/-/ inż. Paweł Macha

 

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska