EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  

            Działając na podstawie  art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.),

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje

o wszczęciu postępowania z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Maciej Kłak 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia HDPE Dz40mm na działkach nr ewid.: 717/6, 716/3 a.m. 4 obręb Turze przy ul. Raciborskiej” zlokalizowanej na działkach nr 717/6, 716/3,  obręb Turze przy ul. Raciborskiej.

Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać pisemnie na adres tutejszego Urzędu lub na adres poczta@kuzniaraciborska.pl

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 kpa „W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

BURMISTRZ

/-/ inż. Paweł Macha

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska