EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Na podstawie uchwały nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje,

o rozpoczęciu naboru na

Członków Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

W dniu 19 marca 2018r. Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwaliła zmianę ,,Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 – 2023”, który sporządzony został w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398).

W oparciu o zapisy ww. ustawy i ,,Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 – 2023” konieczne jest powołanie Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska, który będzie pełnić funkcję opiniodawczo-badawczą Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programy Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023 wraz z oceną przebiegu procesu rewitalizacji.

Zadaniem Komitetu będzie dostarczanie opinii i stanowisk, które mają pomóc Gminie w prawidłowym ukształtowaniu przebiegu procesu rewitalizacji. Na naradach Komitetu możliwe będzie przeprowadzanie dyskusji na tematy związane z planowaniem najbardziej korzystnych rozwiązań oraz sposobu ich realizacji. Komitet będzie stanowił organizacyjny łącznik między organami gminy, a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1-3 Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu  do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska, stanowiących załącznik do ww. uchwały, w skład Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska wchodzą interesariusze rewitalizacji, reprezentujący sektor:

1)     społeczny – obejmujący między innymi przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych, użytkowników wieczystych nieruchomości;

2)     gospodarczy – obejmujący między innymi przedstawicieli przedsiębiorców działających na terenie rewitalizowanym, właścicieli terenów inwestycyjnych na terenie rewitalizowanym oraz właścicieli zakładów pracy zatrudniających osoby z terenu rewitalizowanego;

3)     publiczny – obejmujący między innymi przedstawicieli organów władzy publicznej: Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich i innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Komitet do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska liczyć będzie nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 członków, w tym:

1)     co najmniej 1 i nie więcej niż 3 przedstawicieli sektora społecznego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1;

2)     co najmniej 1 i nie więcej niż 3 przedstawicieli sektora gospodarczego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2;

3)     co najmniej 3 i nie więcej niż 4 przedstawicieli sektora publicznego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3;

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny.

Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska jego członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów podróży.

Zasady wyznaczania składu Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska określa uchwała nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, z dnia 28 czerwca 2018r., w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska, której treść opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=13300&idmp=738&r=r

Nabór kandydatów do Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

odbędzie się w dniach od 29.03.2019r. do 09.04.2019r.

Warunki naboru:

             1)      Do naboru mogą przystąpić przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, o których mowa w § 3 ust. 2 Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska, stanowiących załącznik do uchwały nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, z dnia 28 czerwca 2018r., w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska.

             2)      Zgłaszanie kandydatów do Komitetu następuje poprzez złożenie czytelnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. Wzory powyższych dokumentów opublikowane zostały wraz z ogłoszeniem:

–     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pod adresem:

http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/

–     na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pod adresem:

http://www.kuzniaraciborska.pl/

 

–       Do Formularza Zgłoszeniowego należy dołączyć następujące dokumenty:

             1)          rekomendację co najmniej 1 podmiotu prowadzącego działalność społeczną na obszarze gminy, w tym organizacji pozarządowych, o którym mowa w § 4, ust. 1, pkt 1;

             2)          lub rekomendację co najmniej 1 podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy, o którym mowa w § 4, ust. 1, pkt 2;

             3)          lub listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 5 pełnoletnich mieszkańców obszaru rewitalizacji w przypadku kandydata na członka Komitetu będącego mieszkańcem obszaru rewitalizacji.

 

Wzory rekomendacji i listy poparcia mieszkańców zawiera załączony do ogłoszenia Formularz Zgłoszeniowy.

–       W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w § 4, ust. 1, pkt 1 wymagane jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności społecznej na obszarze gminy lub członkostwie w organizacji pozarządowej lub oświadczenia potwierdzającego, że kandydat jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji w Gminie Kuźnia Raciborska lub podmiotem zarządzającym nieruchomościami położonymi na obszarze rewitalizacji.

–       W przypadku kandydata na członka Komitetu, o którym mowa w § 4, ust. 1, pkt 2 wymagane jest złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisach do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, działających na obszarze rewitalizacji w Gminie Kuźnia Raciborska.

–       Kandydaci, o których mowa w § 4, ust. 1, pkt 3 zostają wybrani przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej i niezwłocznie powołani na członków Komitetu przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w czasie trwania naboru.

Kandydaci na członków Komitetu reprezentujący sektory: społeczny i gospodarczy mogą złożyć tylko jeden Formularz Zgłoszeniowy, jako przedstawiciel jednej ze wskazanych grup interesariuszy rewitalizacji.

–       Złożenie Formularza Zgłoszeniowego:

Formularz Zgłoszeniowy w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej (I piętro), w godzinach pracy urzędu:

–       poniedziałek – środa od godz. 7:30 – 15:30

–       czwartek od godz. 7:30 – 17:00

–       piątek od godz. 7:30 – 14:00

lub przesłać za pośrednictwem poczty  (decyduje data wpływu do urzędu), na adres:

Urząd Miejski

ul. Słowackiego 4

47 – 420 Kuźnia Raciborska

Na kopercie należy umieścić adnotację: ,,Nabór do Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska” oraz imię i nazwisko, adres zwrotny kandydata lub nazwę i adres podmiotu zgłaszającego kandydata.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej (data wpływu). Kandydatury zgłaszane po 09.04.2019 r. nie będą uwzględniane.

W przypadku dostarczenia niekompletnego formularza, do kandydata na członka Komitetu kierowane jest drogą elektroniczną lub telefoniczną wezwanie o uzupełnienie dokumentacji. Uzupełnienie dokumentacji można dokonać tylko raz. W przypadku nie dokonania formalności przez kandydata w terminie 3 dni od otrzymania informacji – jego zgłoszenie pozostanie nierozpatrzone.

Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska zgodnie z limitami osobowymi określonymi w uchwale nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, z dnia 28 czerwca 2018r., w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska.

Lista powołanych członków Komitetu ogłoszona będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, pod adresem: http://www.kuzniaraciborska.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem: http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/.

Załączniki:

  1. Formularz Zgłoszeniowy – sektor społeczny i gospodarczy
  2. Formularz Zgłoszeniowy – sektor publiczny
  3. Uchwała nr XLV/402/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, z dnia 28 czerwca 2018r.
  4. Obszary rewitalizacji

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska