EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie I przetargu w Rudach Biały Dwór / 2017 rok

                                                                                  Kuźnia Raciborska 26.10.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonych w Rudach Biały Dwór, oznaczonych w ewidencji gruntów :

1.      dz. nr 466/3 k.m. 4 o pow. 0,1056ha, (RVI), wraz z udziałem w wysokości ½ we własności działki nr 466/7 k.m.4 o pow. 0,0462ha, KW GL1R/00033450/6. Cena wywoławcza 59.585,-zł+23%VAT, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej brutto wynosi 7.329,-zł.

2.      dz. nr 466/6 k.m. 4 o pow. 0,1595ha, (RVI), wraz z udziałem w wysokości ½ we własności działki nr 466/7 k.m.4 o pow.0,0462ha, KW GL1R/00033450/6. Cena wywoławcza 84.590,-zł,+23%VAT wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej brutto wynosi 10.405,-zł.

 

Działki te, położone są na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne, oznaczonych symbolem B3MN. utracił ważność.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się 4 grudnia 2017 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 28.11.2017r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

Burmistrz Miasta

 

 /-/ inż. Paweł Macha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska