EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie – II przetarg nieruchomości w Kuźni Raciborskiej

                                                                                  Kuźnia Raciborska 30.08.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 81/9 k.m1 o pow. 0,0509ha, zapisanej w KW GL1R/00039023/6.

Cenę wywoławczą 17.700,-zł, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 1.770,-zł.

Działka ta położona jest na terenach dla których plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań

Przetarg odbędzie się 7 października 2016 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 3.10.2016 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

Burmistrz Miasta

 

 

/-/ inż. Paweł Macha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top