EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest -przypomnienie

Ogłoszenie

o naborze wniosków na usuwanie i unieszkodliwianie

wyrobów zawierających azbest

 

Burmistrz Kuźni Raciborskiej, realizując założenia projektu grantowego pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”, ogłasza nabór wniosków na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Projekt zakłada uzyskanie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu; zbieranie, transport i unieszkodliwienie azbestu jak również odtworzenie pokrycia dachowego uszkodzonego wskutek usuwania wyrobów zawierających azbest.

Na podstawie złożonych w naborze wniosków zostaną określone potrzeby inwestycyjne mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska. Następnie Gmina Kuźnia Raciborska wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu grantowego przewidziana jest na lata 2021 i 2022.


Zasady dotacji, nawet do 100% wartości netto kosztów kwalifikowanych, zostały ujęte w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” dostępnym pod adresem http://kuzniaraciborska.esesja.pl/zalaczniki/82523/uchwala_772370.pdf .

 

Nabór wniosków trwa od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 15 lipca 2020 r. włącznie.

 

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, przesyłką pocztową, drogą elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP z podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym.

 

Poniżej znajdują się druki wniosku oraz wymaganych załączników, które należy złożyć w ww. terminie, aby wziąć udział w projekcie.

1.       Wniosek zgłoszenia udziału w projekcie PDF / WORD

2.       Załącznik nr 1 do Wniosku – oświadczenia PDF / WORD

3.       Załącznik nr 2 do Wniosku – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem/nieruchomością na cele realizacji projektu i w okresie trwałości projektu PDFWORD

4.       Załącznik nr 3 do Wniosku – zgoda współwłaścicieli na udział w Projekcie PDF / WORD

5.       Załącznik nr 4 do Wniosku – FORMULARZ REALIZACJI ZADANIA PDF / WORD

6.       Załącznik nr 5 do Wniosku – INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PDF / WORD

7.       Załącznik nr 6 do Wniosku – OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST PDF / WORD

8.       Umowa powierzenia Grantu – wzór (do wiadomości mieszkańca) PDF 

 

UWAGA!

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Kuźnia Raciborska. Gmina zawrze umowy z mieszkańcami po otrzymaniu dofinansowania z Unii Europejskiej.

 

 

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są także w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4,
pok. 16. Telefon do kontaktu 32/419-14-17 wew. 107 lub kom. +48 502 622 138.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska