EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Budziskach

Kuźnia Raciborska 30.01.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 I.   Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 14m², stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej w Budziskach, na arkuszu mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00036318/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer nr 134/1 o pow.0,0293ha, {użytek RIVb-0,0113ha, RV-0,0180ha}, cena 9.940,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 994,-zł.

II. Działka położona jest na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Działka ma kształt wąskiego prostokąta, jest ogrodzona, posiada dostęp do drogi publicznej ul. Fabrycznej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Dział III i IV księgi wieczystej KW nr GL1R/00036318/0 wolne są od wpisów.

III. Przetarg odbędzie się 4 marca 2024 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, o godzinie 9.00

IV. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 27.02.2024r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG, zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel. 0 32 419 14 54  i tel. 730 500 627.

 

BURMISTRZ
/-/ inż. Paweł Macha

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska