EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu działka 344/5 Kuźnia Raciborska

                                                                                  Kuźnia Raciborska 17.08.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 2, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 344/5, o pow.0,1982ha, o użytku Bp, stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisaną w KW GL1R/00029114/8.

     II.            Działka 344/5 położona jest na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oznaczonych symbolem 18MN. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu. 

Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona. Przy zachodniej granicy posadowione jest przyłącze wodociągowe, co ogranicza zabudowę tej działki na pow. ok.117,5m². Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00029114/8 wolne są od obciążeń i zobowiązań.

  1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do złożenia oświadczenia, że przyjmuje do wiadomości, że na działce nr 344/5, wzdłuż granicy z dz.nr 347/1 i dz. nr 345 posadowione jest przyłącze wodociągowe Ø32, ograniczające warunki zagospodarowania terenu tj. pasa o długości około 47m i szerokości około 2,5m  ( pow. około 117,50m²).
  2. Cena wywoławcza 118.000,-zł+23%VAT tj. 145.140,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 14.500,-zł.
  3. Przetarg odbędzie się 25 września 2017 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 19.09.2017 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

 Burmistrz Miasta

 /-/inż. Paweł Macha 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top