EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu -Jankowice z 2.10.2014

Kuźnia Raciborska, 2.10.2014r.

                                                                    OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonej w Jankowicach, na karcie mapy 1, zapisanej w KW GL1R/00028415/1 o użytku RVI, oznaczonej dz. nr  270/3, 270/4, 270/5 i 270/6 o łącznej pow. 0,1980ha.
Cena wywoławcza 90.000,-zł(brutto), zaliczka stanowiąca 10% ceny wywoławczej wynosi 9.000,-zł.
Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne oznaczonych symbolem 31 MN.
Dostęp do drogi publicznej – ul. Szkolnej – przez działkę nr 270/6 o szerokości 3,20m. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 9.06.2014 r, drugi przetarg przeprowadzono w dniu 10.09.2014r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Rokowania odbędą się w dniu 14.11.2014 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, pok. nr 3.

Uczestnikami rokowań mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które złożą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do dnia 7.11.2014r. oraz wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
W przypadku małżonków do uczestnictwa w rokowaniach konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich, który okaże Komisji stosowne pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
W przypadku osób prawnych Komisji przeprowadzającej rokowania należy przedstawić aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie do 3 m-cy przed terminem negocjacji) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.
Zaliczkę wpłacać należy do dnia 7.11.2014 r. na konto:
    ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul. Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.
Zgłoszenie złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Rokowania na zbycie nieruchomości działka nr 270/3, 270/4,270/5,270/6 w Jankowicach” powinno zawierać:
– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest   osoba prawna lub inny podmiot;
– datę sporządzenia zgłoszenia;
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
– do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach stanowiących przedmiot rokowań oraz o warunkach rokowań można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w pok. nr 14, lub pod numerem tel. 4191454 do dnia 7.11.2014 r.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który w wyniku rokowań został ustalony nabywcą, zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, zaliczka ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom zaliczki będą zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia rokowań.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Tryb przeprowadzenia rokowań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Zastępca Burmistrza
mgr Bogusław Wojtanowicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top