EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu na spredaż działek inwestycyjnych w Kuźni Raciborskiej

                                                                                  Kuźnia Raciborska 21.04.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonych na karcie mapy 4 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica, o łącznej powierzchni 0,9005ha, oznaczonych w ewidencji gruntów:
  1. Działka numer 855/1 o pow. 0,1275ha, o użytku ŁIV, zapisana w KW GL1R/00027386/1.
  2. Działka numer 866/1 o pow. 0,7430ha, o użytku RV, zapisana w KW GL1R/00027386/1.
  3. Działka numer 884/1 o pow.0,0300ha, o użytku RV, zapisana w KW GL1R/00032366/3.
  1. Działki te położone są na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska, zatwierdzonym uchwałą numer XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016., przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i obiekty handlu hurtowego oznaczonych symbolem 1P.

Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu. 

Nieruchomość jest niezabudowana, nie ogrodzona.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

  1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:

1.      Zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem terenu, w terminie trzech lat od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie jednego roku od podpisania tejże umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych.

2.      W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.

3.      Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

4.      W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw.

5.      Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 5 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy w formie pisemnej, w terminie 30-dni od ustania przeszkód.

6.      Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki. Liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.

7.      Bezterminowego, bezpłatnego wyrażenia zgody na przeprowadzenie pasem o szerokości 4m, na działkach numer 855/1, 866/1 i 884/1, wzdłuż działek 946/3, 946/4 i 946/5, wchodzących w skład drogi ul. Staszica, przez Gminę Kuźnia Raciborska, infrastruktury technicznej.

 

  1. Gmina Miasta Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do czterech lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.
  2. Cena wywoławcza 117.100,-zł+23%VAT tj. 144.033,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 14.400,-zł.

 

  1. Przetarg odbędzie się 29 maja 2017 r., o godz. 10.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 23.05.2017 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numery działek, na które wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/inż. Paweł Macha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top