EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Jankowicach

                                                                                                        

 

Kuźnia Raciborska  2.12.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Jankowicach, na karcie mapy 1, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej w KW GL1R/00050146/7, o użytku RV, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 213/9, o pow.0,0100ha i działką numer 213/11 o pow.0,0335ha.

     II.            Działka numer 213/9 położona jest na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonych symbolem C21MN, natomiast działka numer 213/11 o pow. 0,0335ha położona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenach rolniczych oznaczonych symbolem C12R. Nieruchomość ma kształt zbliżony do wydłużonego, wąskiego prostokąta. 

Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

  1. Cena wywoławcza 10.460,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT należnego od wartości  działki 213/9), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 1046,-zł.
  2. Przetarg odbędzie się 11 stycznia 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 4.01.2021 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ inż. Paweł Macha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska