EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki w Kuźni Raciborskiej ul. Sienkiewicza – 28.08.2020 r.

                                                                                  Kuźnia Raciborska    27.08.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 8/4, o pow.0,1375ha, o użytku RVI, stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisaną w KW GL1R/00009812/5.

     II.            Działka 8/4 położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Wydana została decyzja Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o warunkach zabudowy nr 9/2015 z dnia 18.03.2015 r., na budowę trzech budynków jednorodzinnych i drogi obejmująca m. in. działkę 8/4. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu.  

Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo zadrzewiona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Sienkiewicza oraz drogi wewnętrznej. Jest ogrodzona od strony działki nr 8/5 i nr 9. Przez część działki 8/4 od strony ul. Sienkiewicza przebiega linia średniego napięcia. Działka położona jest w zasięgu sieci następujących mediów: energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji.  

Dział III księgi wieczystej GL1R/00009812/5 „Prawa, roszczenia i ograniczenia”:

– służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. przez działkę 853/2 k.m4 o pow. wewnątrz pasa 0,0008ha, napowietrzna linia 110kV, relacji GPZ Kędzierzyn – GPZ Kuźnia Raciborska,

–  służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. przez działkę 853/2 k.m4 o dł.14m i szer. pasa 1m, linia kablowa NN.

Dział IV księgi wieczystej nr GL1R/00009812/5 wolny jest od wpisów.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań nie ujawnionych w księdze wieczystej.

  1. Cena wywoławcza 98.000,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.800,-zł.
  2. Przetarg odbędzie się 12 października 2020 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 6.10.2020 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

BURMISTRZ

 

/-/ inż. Paweł Macha 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska