EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Kuźni Raciborska

                                                                                  Kuźnia Raciborska 6.07.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

       I.            Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 3  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 415/12 o pow.1,6056ha, zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00042645/6, o użytku Bp.

 

  1. Działka położona jest na terenie, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska, zatwierdzonym uchwałą numer XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016., przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i obiekty handlu hurtowego oznaczonym symbolem 3P.

Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu z nieznacznymi deniwelacjami. Obecnie działkę stanowi nieużytek, częściowo porośnięty drzewami.

Nieruchomość jest niezabudowana, nie ogrodzona, nieuzbrojona.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej przez nowobudowaną wewnętrzną drogę gminną przebiegającą przez działkę 415/9.

  1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:

1.      Zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem terenu, w terminie 54 miesięcy od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie budowy nastąpi w terminie 18 miesięcy od podpisania tejże umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych.

2.      W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.

3.      Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

4.      W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw.

5.      Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 4 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy w formie pisemnej, w terminie 30-dni od ustania przeszkód.

6.      Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki. Liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.

  1. Gmina Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do pięciu lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.
  2. Cena wywoławcza 412.760,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 41.276,-zł.
  3. Przetarg odbędzie się 21 sierpnia 2020 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 17.08.2020 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

 

BURMISTRZ

 /-/ Paweł Macha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska