EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Rudach 11.06.2019

                                                                                  Kuźnia Raciborska 11.06.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Rudach przy ul. Cegielskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 864/2 k.m6 o pow. 0,1121ha, (RVI), KW GL1R/00000746/8. Cena wywoławcza 127.000,-zł, (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.700,-zł.

Działka ta, w planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem B84 MN.

Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest poprzez służebność gruntową, opisaną w Dziale I-Sp KW GL1R/00000746/8, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 864/1, objętą księgą  wieczystą nr GL1R/00052985/4, pasem szerokości czterech metrów biegnącym wzdłuż granicy działki 863/9, 863/8 i 863/6.

W Dziale III  – KW GL1R/00000746/8 wpisana jest służebność gruntowa, na czas nieoznaczony, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 729/1, objętą niniejszą księgą wieczystą, pasem długości 120m i szerokości 2,90m, biegnącym wzdłuż granicy tej działki 729/2, na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 729/2 objętej księgą wieczystą nr GL1R/00043821/1.

Dział IV KW GL1R/00000746/8 wolny jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się 22 lipca 2019 r., o godz. 9.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 16.07.2019 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/inż. Paweł Macha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska