EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości

                                                                                                Kuźnia Raciborska 22.04.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

       I.            Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 3, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00029482/8, o użytku Ba, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:

1.      415/14 i 415/15 o łącznej powierzchni 0,9563ha, cena wywoławcza
329.925,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 33.000,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej,

2.      415/16 o pow.0,4995ha, cena wywoławcza 172.330,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.250,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej przez gminną drogę wewnętrzną ozn. ewid. dz. nr 415/13.

 

  1. Działki te położone są na terenie, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska, zatwierdzonym uchwałą numer XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016r., przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i obiekty handlu hurtowego oznaczony symbolem 3P.

Poszczególne działki mają kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu. Przez część działki 415/14 i 415/14 w odległości około 5m wzdłuż działki 414/4 stanowiącej ul. Tartaczną usytuowany jest odcinek sieci kanalizacyjnej ks200 o długości około 70m,  natomiast prostopadle do dz. 414/4 na działce 415/14  znajduje się około 5m odcinek sieci wodociągowej w90.

Nieruchomość jest niezabudowana, nie ogrodzona, nieuzbrojona.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

  1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:

1.      Zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem terenu, w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie budowy nastąpi w terminie 12 miesięcy od podpisania tejże umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych.

2.      W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.

3.      Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

4.      W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw.

5.      Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 4 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy w formie pisemnej, w terminie 30-dni od ustania przeszkód.

6.      Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki. Liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.

7.      W przypadku nabycia dwóch działek z jednoczesnym wpisem do jednej księgi wieczystej, zobowiązania nowonabywcy i ustalenia wynikające z pkt. od 1 do 6, wykonane do jednej z nabytych działek uważa się za spełnione.

  1. Gmina Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do pięciu lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.
  2. Przetarg odbędzie się 3 czerwca 2022 r., o godz. 9.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 w pokoju 017. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 30.05.2022 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Jagodowa 15 pok. nr 017 tel.032 4191454.

 

 

BURMISTRZ

 

 

/-/ inż. Paweł Macha

Scroll to Top