EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu nieruchomości w Turzu – 28.01.2021 r.

                                                                                  Kuźnia Raciborska    28.01.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Turzu, na karcie mapy 5, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 732/2, o pow.0,0801ha, o użytku B, stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisaną w KW GL1R/00021764/3.

     II.            Działka 732/2 położona jest na terenie, dla  którego  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Wydana została decyzja Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o warunkach zabudowy nr 10/2020 z dnia 27.11.2020 r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego wraz dwoma wiatami. Nieruchomość ma kształt od ul. Raciborskiej łuku a od drogi wewnętrznej dz.732/1 cięciwy, o płaskim ukształtowaniu terenu. Działka częściowo jest porośnięta drzewami i krzewami. Znajduje się na działce również szambo i studnia.

  III.            Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona. Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00021764/3 wolne są od obciążeń i zobowiązań.

  1. Cena wywoławcza 50.900,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 5.090,-zł.
  2. Przetarg odbędzie się 5 marca 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 1.03.2021 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

  

BURMISTRZ MIASTA

 

/-/ inż. Paweł Macha 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska