EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu sprzedaż nieruchomości – Siedliska

                                                                                  Kuźnia Raciborska 29.04.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Siedliskach, na karcie mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 154/2, o pow.0,0033 ha, o użytku Bi, stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisaną w KW GL1R/00042346/0.

    II.            Działka numer 154/2 położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Nieruchomość ma kształt wydłużonego prostokąta, o płaskim ukształtowaniu terenu.

Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00042346/0 wolne są od obciążeń i zobowiązań.

  1. Cena wywoławcza 2.600,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT) wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 260,-zł.
  2. Przetarg odbędzie się 31 maja 2019 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 27.05.2019 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

 

                                                                                         BURMISTRZ MIASTA

                                                                                        KUŹNIA RACIBORSKA

 

                                                                                              PAWEŁ MACHA

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska