EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2017 z zakresu pomocy społecznej w roku 2017

Zarządzenie Nr B.0050.263.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 18.10.2017.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację

Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

PODPROGRAM 2017

z zakresu pomocy społecznej w roku 2017

 

Podstawą realizacji PO PŻ w Polsce jest:

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 223/2014  z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE. L Nr 72, str. 1)

                                       

Na podstawie:

– art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446  ze zm.),

– art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1817 ze zm.),

w związku z

– art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                        (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)

 

zarządzam

 

§ 1

 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na wybór organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym, celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
  (PO PŻ) Podprogram 2017 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 1. Zatwierdzić treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                           

 

 

                                                                                   Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

 

 

        Załącznik

        do Zarządzenia Nr B.0050.263.2017

                                                                                                  Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

                                                                                                  z  dnia 18.10.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817
ze zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)

                             

ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym, celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) Podprogram 2017, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Powyższy konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu        art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego.

 

Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nastąpi:

– w trybie określonym w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz

– na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Kuźnia Raciborska,
a podmiotem wyłonionym w otwartym konkursie ofert zgodnie z art. 16 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie           (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

 

Podstawą realizacji PO PŻ w Polsce jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(Dz. U. UE. L.2014.72.1)

 

 

 

W umowie zostaną szczegółowo określone:

 1. 1.    Kwota przyznanej dotacji,
 2. 2.    Warunki realizacji zadania,
 3. 3.    Zasady rozliczania dotacji,
 4. 4.    Zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji,
 5. 5.    Zasady sprawowania kontroli nad realizacją zadania.

 

I. TERMIN ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

 

Maksymalny termin realizacji zadania

 

od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2017 r.

 

Ogólna kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2017 roku

 

Zgodnie z uchwałą budżetową

30.000,00 zł

W 2017r. wykorzystano 15.930,00 zł

Pozostało do wykorzystania w 2017r. – 14.070,00 zł

 

 

Wkład własny

 

20% wartości zadania

w tym:

minimum 5% – wkład finansowy

pozostałość  –  wkład osobowy

 

Miejsce realizacji zadania

 

obiekt w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 (na podstawie odrębnej umowy użyczenia obejmującej korzystanie z mediów )

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PODPROGRAMU 2017:

 

 1. 1.      Dystrybucja paczek osobom  i rodzinom objętym wsparciem żywnościowym przy ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.
  1. 2.      Prowadzenie dokumentacji projektowej i sprawozdawczości.
  2. 3.      Magazynowanie żywności zgodnie w wymogami Sanepidu.
  3. 4.      Regularne uzupełnianie magazynu, organizowanie transportu żywności do magazynu.
   1. 5.      Załadunek i rozładunek żywności.
   2. 6.      Prowadzenie działań wzmacniających samodzielność i kompetencje
    w prowadzeniu gospodarstwa domowego:

– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, dietetyków, kuchmistrzów, pokazujące różne możliwości przygotowania i wykorzystania artykułów spożywczych.

 1. 7.      Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia.
 2. 8.      Warsztaty edukacji finansowej, czyli nauka tworzenia i kontroli budżetu domowego.
 3. 9.      Włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych.

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE:

Ogólne zasady.

Wydatki w ramach dotacji są kwalifikowalne, jeżeli są:

– niezbędne dla realizacji projektu,

– racjonalne i efektywne,

– zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

– udokumentowane,

– zostały przewidziane w budżecie projektu,

 

Koszty kwalifikowalne dzielą się na dwie kategorie:

– koszty wynikające ze specyfiki projektu (koszty bezpośrednie),

– koszty administrowania projektem (koszty pośrednie).

 

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

W ramach kosztów wynikających ze specyfiki projektu (koszty bezpośrednie) kwalifikowane są wydatki związane z zaplanowanymi działaniami: 

– materiały biurowe, 

– środki czystości,

– koszty transportu żywności,

– koszty druku materiałów promocyjnych,

– wynagrodzenia specjalistów zaangażowanych w działania merytoryczne w projekcie (trenerzy, psycholog, prawnik itp.).

 

Uwaga:

Z dotacji nie będzie rozliczany zakup środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł.

Dotacja nie może być wykorzystana na realizację zadań inwestycyjnych.

 

 

 

KOSZTY POŚREDNIE

W ramach kosztów administrowania projektem (koszty pośrednie) kwalifikowalne są wydatki związane z obsługą realizacji projektu:

pracownik administracyjny – koszty administrowania mogą zostać wykazane
i rozliczone wyłącznie  formie umowy zlecenie, 

magazynier – koszty administrowania mogą zostać wykazane i rozliczone wyłącznie  formie umowy zlecenie, 

rozliczanie (w tym księgowość) – koszty rozliczania i księgowości mogą zostać wykazane i rozliczone wyłącznie  w formie umowy zlecenie z osobą lub z osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub w formie usługi,   

– zakup materiałów biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu,

opłaty za telefon związane z obsługą administracyjną projektu,

opłaty pocztowe,

– inne koszty związane z obsługą administracyjną projektu np. koszty dostosowania do przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych.

 

II. CEL KONKURSU

 

Celem konkursu jest:

Wyłonienie lokalnej organizacji  partnerskiej do realizacji zadań zawartych w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) Podprogram 2017
i powierzenie jej zadań  zmierzających do  osiągnięcia celów dotyczących ograniczania ubóstwa zawartych w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz ograniczenie najcięższych form ubóstwa w Gminie Kuźnia Raciborska przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.

 

 W roku 2016 realizowano zadanie tego rodzaju na kwotę 30.000,00 zł.

 

III. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

1. Warunkiem przystąpienia do Otwartego Konkursu Ofert jest złożenie (lub przesłanie) prawidłowo wypełnionego formularza oferty (wzór określa rozporządzenie MRPiPS         z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

2. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień                  do podpisywania dokumentów, upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

3. Oferty konkursowe na realizację zadania publicznego należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do 8.11.2017 r. w godzinach pracy Urzędu
,
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska lub przesłać pocztą na ww. adres. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

4. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty, o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

5. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami winna być złożona wraz z następującymi informacjami:

– pełna nazwa i adres podmiotu składającego ofertę (pieczęć nagłówkowa).

– pełna nazwa Programu.

 

6. Wzór prawidłowo opisanej koperty:

 

Pieczęć

podmiotu

                                       Urząd Miejski

                                       Kuźnia Raciborska

 

Oferta: konkurs na realizację programu z zakresu pomocy społecznej w roku 2017 pt.

”Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2017”

 


 

 

IV. WYMAGANA DOKUMENTACJA                    

 

 1. 1.   Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do złożenia oferty na realizację zadania publicznego zgodnej z rozporządzenie MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.
  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. 2.   Oświadczenie oferenta, że na realizację zadania prowadzona będzie odrębna księgowość.

 

V.1 TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1. Ostatecznego wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska po zapoznaniu się z protokołem i propozycją Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

2. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone nie później niż w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania ofert.

3. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

4. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym oraz merytorycznym przez Komisję Konkursową.

5. Podmioty, których oferty zawierają braki formalne zostaną wezwane drogą pisemną do usunięcia tych braków w terminie wskazanym w wezwaniu. Oferty, w których braki formalne nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

6. W przypadku, gdy przedstawione w ofertach informacje merytoryczne i kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego będą wymagały złożenia dodatkowych wyjaśnień, oferenci mogą zostać poproszeni przez Komisję Konkursową
o dokonanie uzupełnień.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w BIP Urzędu Miejskiego w Kuźnia Raciborska http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej http://www.kuzniaraciborska.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kuźni Raciborskiej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń
w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru ofert przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

 

V.2 Przy rozpatrywaniu ofert pod uwagę brane będą następujące kryteria:

1. Kryteria formalne

    – Uprawnienia oferenta do złożenia oferty na podstawie art. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U z 2016 r.  poz. 1817 ze zm.).

– Kompletność i prawidłowość sporządzenia złożonej dokumentacji, o której mowa
w dziale IV ogłoszenia.

 

2. Kryteria merytoryczne

1) Zgodność działalności statutowej oferenta z zadaniem określonym w ogłoszeniu  (0-5 pkt).

2) Możliwość realizacji zadania oraz osiągnięcia rezultatów przez podmiot składający ofertę z uwzględnieniem:

– kwalifikacji i doświadczenia osób, przy udziale których ma być realizowane zadanie (0-10 pkt).

– zaplecza, którym dysponuje oferent na potrzeby wykonania zadania (0-10 pkt).

3) Rodzaj i celowość przewidywanych kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego tego zadania (0-10 pkt).

4) Dotychczasowa realizacja zadań publicznych zleconych przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz prawidłowy sposób rozliczania otrzymanych środków publicznych (0-5 pkt).

 

V.3 Oferta podmiotu podpisana przez osoby do tego uprawnione powinna      zawierać:

 1. 1.   Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania publicznego,
  1. 2.   Termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
   1. 3.   Kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania publicznego,
 2. 4.   Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 3. 5.   Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 4. 6.   Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

V. 4 Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadania określają przepisy:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1870 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1300).

4. Uchwała Nr XXIV/220/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

 

V.5 Warunkiem zawarcia umowy jest:

1.  Akceptacja przez strony postanowień umowy.

2. Dokonanie przez oferentów aktualizacji kosztorysu i harmonogramu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

 

 

VI. Postanowienia końcowe:

 

1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zastrzega sobie prawo do:

– zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej  oferty,

– zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

2. Od decyzji Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

3. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy oraz po jej zakończeniu nie mogą być przedmiotem dotacji.

4. Zleceniodawca zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Powstańców 15 pokój nr 3 oraz pod numerem telefonu  32 419 10 73

 

                                                                                              

 

 

                                                                                   Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska