EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie – Praca dla opiekuna w autobusie szkolnym

Kuźnia Raciborska, dnia 22.10.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zatrudni na stanowisko opiekuna w autobusie szkolnym, dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół w Raciborzu.

Wymagania:

1)      pełnoletniość,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      brak figurowania w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.

Do głównych obowiązków opiekuna będzie należało:

1)      ponoszenie odpowiedzialności za uczniów dowożonych od chwili wejścia do autobusu, do momentu wejścia do szkoły oraz od chwili wejścia do autobusu, po opuszczeniu szkoły, do  momentu opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości,

2)      sprawowanie opieki podczas dowożenia uczniów do i z szkół,

3)      pilnowanie by uczniowie siedzieli w autobusie w sposób nie grożący kontuzją,

4)      odprowadzanie podopiecznych z autobusu do szkoły.

Informacja o warunkach pracy:

1)      praca z dziećmi,

2)      sporadyczny kontakt z rodzicami,

3)      stałe przemieszczanie się po określonym obszarze.

Wymagane dokumenty:

1)      podanie o zatrudnienie wraz z adresem zamieszkania i nr telefonu kontaktowego.

Podanie o zatrudnienie wraz z adresem zamieszkania i nr telefonu kontaktowego można składać do 30.10.2020 r. w Referacie Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Z wybraną osobą zostanie zawarta Umowa Zlecenie.

Szczegółowe informacje na temat w/w stanowiska można uzyskać w Referacie Edukacji, Sportu
i Promocji pod nr tel. 32 419 13 75

 

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska;

2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępny jest poprzez e-mail oraz numer telefonu, który dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO, w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych; Uwaga zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o osobach przyjętych do pracy zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta;

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, na etapie rekrutacji tylko upoważnione osoby. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa tj. instrukcji archiwalnej. Posiada Pani/ Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

6)      Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE oraz nie będą profilowane.

 

 

BURMISTRZ
(-) Paweł Macha

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska