EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie – Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie okreslenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźia Raciborska

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

z dnia  22.02.2018r.                                                                                                      

                                                                                 

 

Uchwała Nr ………………………

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia ………………….. 2018r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 2, 8,10,11 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1.     Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2018, obejmujący Ośrodek Wodno-Rekreacyjny położony w Kuźni Raciborskiej przy ul. Brzozowej.

2.     Kąpielisko zlokalizowane jest na działkach  oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1091/2, 1092,1093,1094, 1095/3 k.m. 5 i obejmuje odcinek 100 m linii brzegowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska