EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie – przetarg gruntu Kuźnia Raciborska

            Kuźnia Raciborska 28.09.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonych w Kuźni Raciborskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów :

1.      dz. nr 8/4 k.m. 1 o pow. 0,1375ha, (RVI), KW GL1R/00009812/5. Cena wywoławcza 118.000,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.800,-zł.

2.      dz. nr 8/5 k.m. 1 o pow. 0,1309ha, (RVI), KW GL1R/00009812/5. Cena wywoławcza 110.000 (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.000,-zł.

3.      dz. nr 8/6 k.m. 1 o pow.0,1396ha, (RVI), KWGL1R/00009812/5. Cena wywoławcza 119.000,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.900,-zł.

Działki te, położone są na terenie, dla którego plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Obowiązuje decyzja Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nr 9/2015 z dnia 18.03.2015 r. o warunkach zabudowy na budowę 3 budynków mieszkalnych i drogi..

Obecnie trwa postępowanie o wykreślenie obciążenia w postaci dożywocia na rzecz osoby fizycznej.

Przetarg odbędzie się 5 listopada 2015 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 30.10.2015r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

  

   Z up. Burmistrza

 mgr Gabriela Tomik

 Zastępca Burmistrza

 

MAPA

{gallery}ogloszenie_GN{/gallery}

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska