EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie – przetarg nieruchomości położonej w Kuźni Raciborskiej

                                                                                  Kuźnia Raciborska 30.03.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem mieszkalnym o pow.38,69m², składającym się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz budynkiem gospodarczym o pow.19,25m², stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 2, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 370 o pow.0,0200ha, zapisaną w KW GL1R/00046204/1 Cena wywoławcza 22.000,-zł, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 2.200,-zł.

Nieruchomość położona jest w planie zagospodarowania przestrzennego na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalna jednorodzinną oznaczonych symbolem 13MN.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 4 maja 2015 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 27.04.2015r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191465.

 

 

Burmistrz

inż. Paweł Macha

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top