EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

                     

                                                                                   Kuźnia Raciborska 20.07.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 I. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej na karcie mapy 4 o łącznej powierzchni 0,9506 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

  1. Działka numer 866/2 o pow.0,2010ha, zapisana w księdze wieczystej GL1R/00052531/7, o użytku RV.
  2. Działka numer 886/2 o pow.0,2981ha, zapisana w księdze wieczystej GL1R/00007855/4, o użytku RV.
  3. Działka numer 887/3 o pow.0,3034ha, zapisana w księdze wieczystej GL1R/00036668/8, o użytku RV.
  4. Działka numer 887/1 o pow.0,1481ha, zapisana w księdze wieczystej GL1R/00036668/8, o użytku RV.

 II. Działki te położone są na terenach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska, zatwierdzonym uchwałą numer XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016., przeznaczone są pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i obiekty handlu hurtowego oznaczonych symbolem 1P.

Nieruchomość ma kształt zbliżony do dwóch prostokątów o płaskim ukształtowaniu terenu, które dzieli działka, pod projektowaną drogę gminną

Nieruchomość jest niezabudowana, nie ogrodzona.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

III. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:

  1. Zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem terenu, w terminie trzech lat od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie jednego roku od podpisania tejże umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych.
  2. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.
  3. Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
  4. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw.
  5. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 5 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy w formie pisemnej, w terminie 30-dni od ustania przeszkód.
  6. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki. Liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.

IV. Gmina Miasta Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do czterech lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.

V. Cena wywoławcza 152.096,-zł+23%VAT tj. 187.078,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 18.710,-zł.

VI. Przetarg odbędzie się 30 sierpnia 2018 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 24.08.2018 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

 

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska