EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie rokowań na sprzedaż nieruchomości – Siedliska

Kuźnia Raciborska, 23.04.2015r.

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanych parterowym budynkiem mieszkalnym o pow.64,27m², składającym się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i ganku wraz z zabudowaniami gospodarczymi o łącznej pow.37,17m², stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonych w Siedliskach przy ul. Żwirki i Wigury, na karcie mapy 1, oznaczonych w ewidencji gruntów działką nr 227/6 o pow.0,0780ha, zapisanej w KW GL1R/00019595/3 oraz działką nr 227/7 o pow.0,0770ha, zapisanej w KW GL1R/00015264/3. Pierwszy przetarg odbył się 20.10.2014 r., drugi przetarg odbył się 6.03.2015 r. Obydwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza 40.000,-zł, zaliczka stanowiąca 10% ceny wywoławczej wynosi 4.000,-zł. Rokowania odbędą się 3 czerwca 2015 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4.

Nieruchomości położone są na terenie, dla którego plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.

  

Uczestnikami rokowań mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które złożą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w zamkniętej kopercie pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do dnia 28.05.2015 r. oraz wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

W przypadku małżonków do uczestnictwa w rokowaniach konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich, który okaże Komisji stosowne pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku osób prawnych Komisji przeprowadzającej rokowania należy przedstawić aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie do 3 m-cy przed terminem negocjacji) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Zaliczkę wpłacić należy do dnia 28.05.2015 r. na konto:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul. Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Zgłoszenie złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Rokowania na zbycie nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 227/6 i 227/7 w Siedliskach” powinno zawierać:

– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest   osoba prawna lub inny podmiot;

– datę sporządzenia zgłoszenia;

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach stanowiących przedmiot rokowań oraz o warunkach rokowań można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w pok. nr 14, lub pod numerem tel. 32 4191454 do dnia 28.05.2014 r.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który w wyniku rokowań został ustalony nabywcą, zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, zaliczka ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom zaliczki będą zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia rokowań.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Tryb przeprowadzenia rokowań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. 2014. poz. 1490).

Burmistrz

(-)inż. Paweł Macha

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska