EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie rokowania – działka w Turzu

Kuźnia Raciborska, 13.07.2016r.

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow.129m² oraz zabudowaniami gospodarczymi tj. stodołą o pow.78 m² i budynkami gospodarczymi o łącznej pow.54m², stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska położonej w Turzu przy ul. Rudzkiej, na karcie mapy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 519/5 o pow.0,1694ha, zapisanej w KW GL1R/00006817/9.

Cena wywoławcza 58.500,-zł(brutto), zaliczka stanowiąca 10% ceny wywoławczej 5.850,-zł.

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11.04.2016 r, drugi przetarg przeprowadzono w dniu 24.06.2016r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Rokowania odbędą się w dniu 26.08.2016 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, pok. nr 3.

 

 

Uczestnikami rokowań mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które złożą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do dnia 22.08.2016r. oraz wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

W przypadku małżonków do uczestnictwa w rokowaniach konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich, który okaże Komisji stosowne pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku osób prawnych Komisji przeprowadzającej rokowania należy przedstawić aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie do 3 m-cy przed terminem rokowań) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Zaliczkę wpłacać należy do dnia 22.08.2016 r. na konto:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul. Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Zgłoszenia złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Rokowania na zbycie nieruchomości zabudowanej w Turzu, dz. nr 519/5.” powinno zawierać:

– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest   osoba prawna lub inny podmiot;

– datę sporządzenia zgłoszenia;

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach stanowiących przedmiot rokowań oraz o warunkach rokowań można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w pok. nr 14, lub pod numerem tel. 4191454 do dnia 22.08.2016 r.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który w wyniku rokowań został ustalony nabywcą, zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, zaliczka ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom zaliczki będą zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia rokowań.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Tryb przeprowadzenia rokowań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014 r., poz. 1490).

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ mgr Gabriela Tomik

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top